1.
Lữ TP, Trần HTC, Nguyễn UK, Tạ TT, Kim TTT, Trần VH, và c.s. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E/Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):164-71. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/976