1.
Huỳnh TP, Trương TĐ, Quách TP, Đào NTV, Nguyễn HM, Nguyễn TTT. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];(61):378-86. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/729