1.
Trần QK, Bùi QN, Ông HT, Nguyễn TNH, Nguyễn ĐT, Phạm MQ, và c.s. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(62):98-106. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/719