1.
Trần QK, Bùi QN, Ông HT, Nguyễn TNH, Nguyễn Đức T, Phạm MQ, Nguyễn BTH, La GTV, Nguyễn HTH, Nguyễn MC. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];(62):98-106. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/719