1.
Đào LC, Đinh KMA, Nguyễn TCD, Cao LGH, Lê NH, Nguyễn TTH, Trần CTL, Phạm NQT, Võ Đào TV, Nguyễn NNT. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 6 Tháng Chạp 2023];(62):113-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/717