1.
Đào LC, Đinh KMA, Nguyễn TCD, Cao LGH, Lê NH, Nguyễn TTH, và c.s. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(62):113-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/717