1.
Nguyễn MT, Cao VT, Nguyễn DK, Trương QB, Đỗ VH, Trần TL, Nguyễn QT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 30 Tháng Năm 2023];(58):232-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/716