1.
Nguyễn MT, Cao VT, Nguyễn DK, Trương QB, Đỗ VH, Trần TL, và c.s. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 22 Tháng Năm 2024];(58):232-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/716