1.
Huỳnh TBL, Lê TT, Huỳnh TN Ánh, Hồ TTT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Hai 2024];(58):174-80. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/708