1.
Lưu TT, Trần THO, Đỗ THT. TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ . ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Chín 2023];(58):145-51. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/704