1.
Trần TTN, Lê HL, Nguyễn TQ, Nguyễn TTT, Trần QH. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 19 Tháng Tư 2024];(58):103-1. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/699