1.
Nguyễn TKN, Trần VA, Huỳnh TA, Phạm TNN. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):343-50. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/683