1.
Đặng VT, Đặng VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. ctump [Internet]. 15 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Hai 2024];(58):1-5. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/666