1.
Huỳnh TMD, Lê TMN, Bùi KN. XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ KEM HỖ TRỢ KHÁNG VIÊM TỪ DƯỢC LIỆU TRÀ XANH (CAMELLIA SINENSIS L. THEACEAE), ỔI (PSIDIUM GUYJAVA L. MYRTACEAE) VÀ RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA L. APIACEAE). ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(62):57-64. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/657