1.
Huỳnh NHP, Đỗ VH, Trương P, Võ TCV. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):369-77. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/631