1.
Nguyễn PV, Hoàng TNV, Nguyễn Đoàn TQ, Trần VL, Nguyễn TTH, Nguyễn PT. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 6 Tháng Chạp 2023];(62):65-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/621