1.
Lữ TP, Nguyễn DGB, Vương VH, Trương LMT, Trương NT, Trần VH, Nguyễn Đức T. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS . ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(57):147-53. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/608