1.
Nguyễn PH, Lê TMN, Đặng DK. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(57):122-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/604