1.
Nguyễn PH, Lê TMN, Đặng DK. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ . ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];(57):122-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/604