1.
Nguyễn HT, Phù TN, Dương QT, Nguyễn TH, Mai QT, Trần TBP, Cao TP, Huỳnh Đăng K. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH . ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(57):80-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/598