1.
Phạm TBK, Nguyễn VT, Tô TLA, Dương TTT, Nguyễn VP. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):266-72. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/592