1.
Huỳnh TMD, Đinh KMA, Nguyễn TYN, Đặng TKT. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):63-70. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/559