1.
Dương TTT, Nguyễn VT, Nguyễn TNH, Lư TD. RÀO CẢN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. ctump [Internet]. 29 Tháng Sáu 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];(60):120-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/552