1.
Huỳnh LTT, Phạm TP, Trần DH, Ngô HT. GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):330-5. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/536