1.
Trần PN, Nguyễn HB, Nguyễn VAT, Trương XL. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 28 Tháng Hai 2024];(56):101-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/524