1.
Dương ML, Bùi QN, Dương TKR, Hà BT, Trần KL. NHIỄM HUMAN PAPILLOMAVIRUS: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(56):182-95. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/523