1.
Nguyễn NNT, Võ Đức L, Đặng DK, Nguyễn TT Đài. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH BÀO CHẾ, ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO ĐẶC ETHANOL RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(56):174-81. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/522