1.
Tiền THĐ, Lê TT, Nguyễn VTG, Nguyễn HTN. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(56):107-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/509