1.
Nguyễn TSS, Nguyễn TKT, Nguyễn TP, Lưu TH, Trương ÁM, Nguyễn VT, và c.s. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):233-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/415