1.
Nguyễn TMT. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ TRỤC NÃO – RUỘT – VI KHUẨN CHÍ TRONG RỐI LOẠN DẠ DÀY RUỘT VÀ TRẠNG THÁI TÂM THẦN KINH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH. ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(54):202-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/379