1.
Nguyễn Đào NH, Hà T Đức. TÁC ĐỘNG CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRÊN TẮC MẠCH MÁU LỚN TUẦN HOÀN TRƯỚC CÓ LÕI NHỒI MÁU RỘNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU KHỞI PHÁT . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(54):138-44. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/370