1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TB. ĐÁNH GIÁ HORMONE SINH SẢN BẰNG BIỆN PHÁP KHÔNG XÂM LẤN TRÊN MÔ HÌNH ĐỘNG VẬT, TRƯỜNG HỢP CẦY VÒI HƯƠNG (Paradoxurus hemarphroditus) . ctump [Internet]. 24 Tháng Chạp 2022 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(55):58-65. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/346