1.
Ung PAN, Ngô AT, Trịnh HD, Lý KT, Trần TP Đan. TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 . ctump [Internet]. 18 Tháng Mười 2022 [cited 28 Tháng Hai 2024];(52):59-65. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/277