1.
Nguyễn NT, Nguyễn MP, Nguyễn CT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(61):211-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/246