1.
Võ TV, Trần TA, Nguyễn ĐHN, Cao TBT, Nguyễn NQ. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TẠI CHỖ VÀ KHẢ NĂNG LÀM LÀNH TỔN THƯƠNG BỎNG CỦA CAO XOA LÁ THUỐC BỎNG KALANCHOE PINNATA (LAM) PERS TRÊN MÔ HÌNH GÂY BỎNG THỰC NGHIỆM Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG. ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(49):198-206. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/237