1.
Nguyễn MT, Dương LHT, Nguyễn TBT, Nguyễn HT, Trần NL, Trương TN. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 24 Tháng Năm 2024];(49):140-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/227