1.
Nguyễn HT, Phạm TN, Võ BD, Phạm Đình V, Nguyễn Đại D. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ KẾT QUẢ KHÂU RỄ SAU SỤN CHÊM TRONG BẰNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG ĐƯỜNG HẦM XUYÊN XƯƠNG CHÀY QUA NỘI SOI KHỚP GỐI . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):97-103. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2253