1.
Võ Q Đình N, Đỗ TK, Đậu TC. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):73-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2250