1.
Nguyễn TXH, Nguyễn TH, Đào TYL, Nguyễn TTN, Nguyễn VT, Phạm TBK, Dương TTT. NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(49):119-26. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/224