1.
Nguyễn TXH, Nguyễn TH, Đào TYL, Nguyễn TTN, Nguyễn VT, Phạm TBK, và c.s. NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(49):119-26. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/224