1.
Đổ NC, Nguyễn VĐ, Đoàn DT, Phạm TAT, Tô AQ, Phù TN. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):128-34. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2054