1.
Phạm Ngọc Thủy Tiên, Hoàng Thy Nhạc Vũ. PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG. ctump [Internet]. 26 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2023];(48):89-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/149