1.
Trần CL, Nguyễn MP, Phan VH, Võ PMT, Nguyễn TNT, Nguyễn HÁU, và c.s. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 20 Tháng Tư 2024];(50):156-63. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/138