1.
Nguyễn QT. KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 18 Tháng Tư 2024];(50):150-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/137