1.
Sơn TMN, Nguyễn VĐ, Phù TN, Tô AQ, Võ TN, Nguyễn TTT. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];(61):92-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1358