1.
Nguyễn NNT, Tống TL, Đặng DK, Nguyễn TTĐ. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 22 Tháng Năm 2024];(50):62-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/124