Lữ, Thiện Phúc, Hà Thái Châu Trần, Uy Khang Nguyễn, Trung Tín Tạ, Thị Thu Trinh Kim, Việt Hùng Trần, và Ngọc Tuyền Trương. “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS MS”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 164–171. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/976.