Vũ, Thị Bích Vân, và Thị Phương Đan Trần. “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI RĂNG TRƯỚC TRÊN BẰNG MÃO SỨ ZIRCONIA”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 41 (Tháng Năm 15, 2023): 190–197. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/775.