Trần, Thị Như Ngọc, Minh Tiến Đặng, Ngọc Thơ Nguyễn, và Xuân Trà Bùi. “NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 44-48. Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/726.