Trần, Quang Khải, Quang Nghĩa Bùi, Huy Thanh Ông, Thị Ngọc Hà Nguyễn, Đức Trí Nguyễn, Minh Quân Phạm, Bùi Thái Huy Nguyễn, Gia Thúy Vy La, Hoàng Tuấn Hưng Nguyễn, và Mạnh Cường Nguyễn. “NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 98–106. Truy cập Tháng Tư 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/719.