Đào, Long Châu, Kiều Minh Anh Đinh, Thị Cẩm Duyên Nguyễn, Lâm Gia Hân Cao, Ngọc Hân Lê, Thị Thu Huyền Nguyễn, Cao Trúc Linh Trần, Nguyễn Quốc Thông Phạm, Đào Thảo Vy Võ, và Ngọc Nhã Thảo Nguyễn. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 113–121. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/717.