Nguyễn, Minh Tuấn, Văn Trí Cao, Duy Khánh Nguyễn, Quang Bình Trương, Văn Hiếu Đỗ, Trọng Lực Trần, và Quốc Trí Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 232–237. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/716.