Nguyễn, Quang Hải, và Nhữ Bảo Hiếu Lê. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 225-231. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/715.