Nguyễn, Trung Nghĩa, và Anh Chi Hồ. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 217–224. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/714.