Nguyễn, Thị Tuyền, Thị Huệ Đặng, Thị Nguyên Sa Hồ, Văn Thanh Nguyễn, và Ngọc Ánh Lê. “ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 187–193. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/710.